آموزش دلفی - بخش سوم - تالار گفتمان آذر فروم

فروش فوری انجمن آذر فروم با 1 گیگ هاست نامحدود به قیمت مناسب
جهت خرید با شماره 09363810642 تماس حاصل فرمایید.

 

آموزش دلفی - بخش سوم
زمان کنونی: 27-05-1396،04:57 ق.ظ
کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان
نویسنده: Friga
آخرین ارسال: Friga
پاسخ: 1
بازدید: 295

 
 
رتبه موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

موضوع: آموزش دلفی - بخش سوم
ارسال: #1
آموزش دلفی - بخش سوم
پست‌ها: 11,943
تاریخ عضویت: 20 اردیبهشت 1390
اعتبار: 288
حالت من: Shad
[عکس: delphi-3.jpg]

نمایش میزان كپی شدن فایل با ProgressBar در دلفی
چطور میتوان زمان کپی شدن فایل را با استفاده از ProgressBar نمایش داد؟
برای انجام این کار ابتدا بر روی یک فرم یک ProgressBar اضافه کنید سپس تابع زیر را تایپ کنید:

procedure TForm1.CopyFileWithProgressBar1(Source, Destination: string) ;
var
FromF, ToF: file of byte ;
Buffer: array[0..4096] of char ;
NumRead: integer ;
FileLength: longint ;
begin
AssignFile(FromF, Source) ;
reset(FromF) ;
AssignFile(ToF, Destination) ;
rewrite(ToF) ;
FileLength := FileSize(FromF) ;
with Progressbar1 do
begin
Min := 0 ;
Max := FileLength ;
while FileLength > 0 do
begin
BlockRead(FromF, Buffer[0], SizeOf(Buffer), NumRead) ;
FileLength := FileLength - NumRead ;
BlockWrite(ToF, Buffer[0], NumRead) ;
Position := Position + NumRead ;
end ;
CloseFile(FromF) ;
CloseFile(ToF) ;
end ;
end ;

در این تابع شما در واقع فایل مبدا را خوانده و در مقصد مینویسید. حالا یک دکمه اضافه کرده کد زیر رو اضافه نمایید:

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject) ;
begin
CopyFileWithProgressBar1('c:Welcome.exe', 'c:tempWelcome.exe’) ;
end ;

چطور می توان زمان کپی شدن فایل را محاسبه و نمایش داد؟
برای این کار نیز میتوانید از تابع زیر استفاده کنید:

procedure TForm1.CopyFileWithProgressBar1(Source, Destination: string) ;
var
FromF, ToF: file of byte ;
Buffer: array[0..4096] of char ;
NumRead: integer ;
FileLength: longint ;
t1, t2: DWORD ;
maxi: integer ;
begin
AssignFile(FromF, Source) ;
reset(FromF) ;
AssignFile(ToF, Destination) ;
rewrite(ToF) ;
FileLength := FileSize(FromF) ;
with Progressbar1 do
begin
Min := 0 ;
Max := FileLength ;
t1 := TimeGetTime ;
maxi := Max div 4096 ;
while FileLength > 0 do
begin
BlockRead(FromF, Buffer[0], SizeOf(Buffer), NumRead) ;
FileLength := FileLength - NumRead ;
BlockWrite(ToF, Buffer[0], NumRead) ;
t2 := TimeGetTime ;
Min := Min + 1 ;
// Show the time in Label1
label1.Caption := FormatFloat('0.00', ((t2 - t1) / min * maxi - t2 + t1) / 100) ;
Application.ProcessMessages ;
Position := Position + NumRead ;
end ;
CloseFile(FromF) ;
CloseFile(ToF) ;
end ;
end ;

در این تابع ابتدا زمان اولیه در متغیر t1 ذخیره شده و سپس پس از کپی شدن هر قسمت از فایل، زمان در متغیر t2 ذخیره میشود و توسط فرمول زیر مقدار زمان باقی مانده تا کپی کامل فایل بدست می آید.

((t2 - t1) / min * maxi - t2 + t1) / 100

نصب ProgressBar روی StatusBar در دلفی
انجام این کار بسیار ساده است. برای این کار کافی است بر روی فرم خود یک StatusBar اضافه نمایید حالا در قسمت تعاریف متغیر های عمومی کد زیر را بنویسید:

ProgressBar1: TprogressBar ;

در ادامه دستورات زیر را در خاصیت OnCreate فرم خود بنویسید:

var
ProgressBarStyle: LongInt ;
begin
{create a run progress bar in the status bar}
ProgressBar1 := TProgressBar.Create(StatusBar1) ;
ProgressBar1.Parent := StatusBar1 ;
{remove progress bar border}
ProgressBarStyle := GetWindowLong(ProgressBar1.Handle, GWL_EXSTYLE) ;
ProgressBarStyle := ProgressBarStyle - WS_EX_STATICEDGE ;
SetWindowLong(ProgressBar1.Handle, GWL_EXSTYLE, ProgressBarStyle) ;
{set progress bar position and size - put in Panel[2]}
ProgressBar1.Left := StatusBar1.Panels.Items[0].Width +
StatusBar1.Panels.Items[1].Width + 4 ;
ProgressBar1.Top := 4 ;
ProgressBar1.Height := StatusBar1.Height - 6 ;
ProgressBar1.Width := StatusBar1.Panels.Items[2].Width - 6 ;
{set range and initial state}
ProgressBar1.Min := 0 ;
ProgressBar1.Max := 100 ;
ProgressBar1.Step := 1 ;
ProgressBar1.Position := 0 ;
end ;

حالا برای آنکه پس از خارج شدن از فرم حافظه اشغال شده آزاد گردد، در قسمت OnDestroy در Event فرمتان دستور زیر را اضافه نمایید:

ProgressBar1.free ;

استفاده از DLLها در دلفی
ایجاد یک DLL
با استفاده از منو فایل گزینه New Items را انتخاب کنید و آیتم DLL Wizard را انتخاب نمایید. حال به فایل ایجاد شده، یک فرم با استفاده از روش بالا اضافه نمایید. دقت نمایید که Application را بجای فرم انتخاب ننمایید. حال اگر فرض کنیم که نام فرم شما Demo باشد و بانام UDemo.pas آنرا ذخیره کرده باشید. باید در فایل DLL بصورت زیر کد نویسی نمایید:

library demodll ;

{Important note about DLL memory management: ShareMem must be the
first unit in your library's USES clause AND your project's (select
Project-View Source) USES clause if your DLL exports any procedures or
functions that pass strings as parameters or function results. This
applies to all strings passed to and from your DLL--even those that
are nested in records and classes. ShareMem is the interface unit to
the BORLNDMM.DLL shared memory manager, which must be deployed along
with your DLL. To avoid using BORLNDMM.DLL, pass string information
using PChar or ShortString parameters.}

uses
SysUtils ,
Classes ,
UDemo in 'UDemo.pas' {Demo} ;

{ $R *.res}
procedure ShowdemoForm;stdcall ;
begin
Demo :=Tdemo.Create(nil) ;
demo.Show ;
end ;

function ShowdemoFormModal:integer;stdcall ;
begin
demo :=Tdemo.Create(nil) ;
Result := demo.ShowModal ;
end ;

Exports
ShowDemoForm ,
ShowdemoFormModal ;
begin
end .

دقت کنید که نام DLL فوق DemoDll می باشد و با نام DemoDll.dpr ذخیره گردیده است.
حال بر روی فرم موجود تمام دکمه ها و آبجکت های مورد نظرتان را اضافه و کد نویسی کنید (اختیاری). در پایان در منو Project گذینه Build DemoDll را انتخاب کرده و اجرا نمایید. فایلی با نام DemoDll.dll ایجاد می گردد که برای استفاده آماده است.

استفاده از یک DLL بصورت دینامیکی
برای استفاده از یک DLL بصورت دینامیکی، ابتدا نام توابعی را که در فایل DLL شما موجود است بصورت زیر تعریف نمایید:

unit UMain ;
interface
uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms ,
Dialogs, StdCtrls, ExtCtrls ;
type
TShowdemoFormModal= Function :integer ;
.
.
.

دقت کنید که نام برنامه انتخابی پیش فرض Main و با نام UMain.pas ذخیره گشته است. حال برای لود کردن DLL یادشده، یک دکمه بر روی فرم قرارداده آنرا بصورت زیر کد نویسی کنید:

var
hndDLLHandle:THandle ;
ShowdemoFormModal:TShowdemoFormModal ;
procedure TFMain.Button1Click(Sender: TObject) ;
begin
try
hndDLLHandle:=LoadLibrary('Demodll.dll’) ;

if hndDLLHandle <> 0 then begin
@ShowdemoFormModal:=getProcAddress(hndDLLHandle,'ShowdemoFormModal’) ;

if addr(ShowdemoFormModal) <> nil then begin
ShowdemoFormModal ;
end
else
showmessage ('function not exists …’) ;
end
else
showMessage('Dll Not Found!’) ;
finally
freelibrary(hndDLLHandle) ;
end ;
end ;

محدودكردن تغییر اندازه فرم در دلفی
گاهی اوقات نیاز است فرم ما از نظر اندازه پیرو یک الگو باشد و کاربر نتواند خارج از محدوده این فرم را تغییر اندازه دهد، راهی که پیشنهاد می شود، استفاده از Windows Messages ، تابع WM_GetMinMaxInfo میباشد.

unit MinMax ;
interface
uses
SysUtils, WinTypes, WinProcs, Messages, Classes, Graphics, Controls ,
Forms, Dialogs ;
type
TForm1 = class(TForm)
private
{Private declarations}
procedure WMGetMinMaxInfo(var MSG: Tmessage); message WM_GetMinMaxInfo ;
public
{Public declarations}
end ;

var
Form1: TForm1 ;
implementation
{ $R *.DFM}
procedure TForm1.WMGetMinMaxInfo(var MSG: Tmessage) ;
Begin
inherited ;
with PMinMaxInfo(MSG.lparam)^ do
begin
with ptMinTrackSize do
begin
X := 300 ;
Y := 150 ;
end ;
with ptMaxTrackSize do
begin
X := 350 ;
Y := 250 ;
end ;
end ;
end ;
دورمچم به جای ساعت یکنوار مشکی بستم
تا همه بفهمن من از همه هر چه زمانو متعلق به زمان است بیزارم
من هم روزی قلبی داشتم
که توسط مردمانی ازمیان شما شکست و شکست تا سنگی شد
واکنون روزگاریست که شیطان فریاد میزند..
انسان پیدا کنید سجده خواهم کرد...


=====ஜ۩۞۩ஜ=====

18-05-1391 12:40 ق.ظ
 


موضوعات مشابه ...
موضوع: نویسنده پاسخ: بازدید: آخرین ارسال
  محدودکردن تغییر اندازه فرم در دلفی Friga 0 359 18-05-1391 12:57 ق.ظ
آخرین ارسال: Friga
  استفاده از DLL‌ها در دلفی Friga 1 291 18-05-1391 12:57 ق.ظ
آخرین ارسال: Friga
  نمایش میزان کپی شدن فایل با ProgressBar در دلفی Friga 1 395 18-05-1391 12:54 ق.ظ
آخرین ارسال: Friga
  تاریخچه زبان دلفی Friga 6 607 18-05-1391 12:52 ق.ظ
آخرین ارسال: Friga
  نصب ProgressBar روی StatusBar در دلفی Friga 0 306 18-05-1391 12:49 ق.ظ
آخرین ارسال: Friga

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان