آشنایی با هیئت استانداردهای بین المللی آموزش حسابداری - تالار گفتمان آذر فروم

فروش فوری انجمن آذر فروم با 1 گیگ هاست نامحدود به قیمت مناسب
جهت خرید با شماره 09363810642 تماس حاصل فرمایید.

 

آشنایی با هیئت استانداردهای بین المللی آموزش حسابداری
زمان کنونی: 30-06-1396،02:18 ب.ظ
کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان
نویسنده: moderator
آخرین ارسال: moderator
پاسخ: 1
بازدید: 307

 
 
رتبه موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

موضوع: آشنایی با هیئت استانداردهای بین المللی آموزش حسابداری
ارسال: #1
آشنایی با هیئت استانداردهای بین المللی آموزش حسابداری
پست‌ها: 1,456
تاریخ عضویت: 22 اردیبهشت 1390
اعتبار: 36
حالت من: Mehrabon
آشنایی با هیئتاستانداردهای بین المللی آموزش حسابداری
هیئت استانداردهای بین‌المللیآموزش حسابداری(IAESB)که پیش از اینکمیته آموزش(EC)نامیده می‌شد، یکی از کمیته‌های وابسته بهفدراسیون بین‌المللیحسابداران(IFAC)است که رهنمودهای لا‌زم برای بهبود استانداردهای آموزشحسابداری در سراسر جهان را تهیه می‌کند. محور کار هیئت بر دو عرصه اصلی زیر استواراست:الف ) عناصر ضروری برای صدور مدرک، که عبارتند از آموزش، تجربه کاری، وآزمونهای شایستگی حرفه‌ای؛ وب ) ماهیت و حدود آموزش حرفه‌ای مستمر مورد نیازحسابداران .هیئت نظارت بر منافع عمومی5(PIOB)بر فعالیت هیئتیادشده نظارت می‌کند. این هیئت در سال 2005 تشکیل شد و با هدف افزایش اعتماد عمومی،بر فعالتیهای هیئت استانداردهای بین‌المللی آموزش حسابداری از جمله تدویناستانداردهای آموزشی نظارت دارد.بیانیه‌های هیئت پس از عبور از فرایندی مناسبکه ازشفافیت و دقت برخوردار است، شامل نظرات دریافتی از عموم افراد، مراجع عضوفدراسیون بین‌المللی حسابداران و اعضای آنها، و گروه مشورتی تهیه می‌شود.هیئتاستانداردهای بین‌المللی آموزش حسابداری 17 عضو دارد. 10عضو هیئت به پیشنهاد مراجععضوفدراسیون کشورهای ایرلند، کانادا، فرانسه، مکزیک، لهستان، آلمان، هندوستان،ایالا‌ت متحد، بریتانیا و پاکستان انتخاب شده‌اند. دو عضو دیگر از مراجع بین‌المللیو 5 عضو دیگر از موسسه‌های بین‌المللی حسابرسی انتخابمی‌شوند.
استانداردهایبین‌المللیآموزشتاکنون 8استاندارد بین‌المللی آموزش(IES) و دوبیانیه یکی با عنوان «مقدمه‌ای بر استانداردهای بین‌المللی آموزش» و دیگری با عنوان «چارچوبی برای بیانیه‌های بین‌المللی آموزش» به شرح زیر منتشر شدهاست.
مقدمه‌ای بر استانداردهایبین‌المللی آموزش
این بیانیه اطلا‌عات پایه‌ای مرتبط با ایجاداستانداردهای بین‌المللی آموزش برای حسابداران حرفه‌ای را فراهم می‌سازد و دامنهمباحثی را که استانداردها دربرمی‌گیرند، تشریح می‌کند و درباره شیوه‌‌های اقتباساستانداردها و به‌کارگیری آنها در برنامه‌های آموزشی مراجع عضو فدراسیون بحثمی‌کند. این بیانیه در اکتبر 2003 منتشر شده است.چارچوبی برای بیانیه‌هایبین‌المللی آموزش این بیانیه در برگیرنده عنوانهای زیر است:1 ) مقدمه شامل هدفها و تعریفها 2) ماموریت و هدفهای راهبردی کمیته آموزش،3 ) ماهیت، دامنه و اختیارات بیانیه‌ها 4 ) فرایند مشاوره‌ای5 )حدنصاب و رای‌گیری، 6 ) مفاهیم ایجاد بیانیه‌ها 7 ) رابطه بینقابلیت13 و شایستگی.این بیانیه نیز دراکتبر 2003 منتشر شده است.
استاندارد بین‌المللی آموزششماره 1
الزامات ورود به برنامه آموزش حسابداری حرفه‌ای
ایناستاندارد الزامات ورودی برای برنامه‌های آموزش حسابداری حرفه‌ای و تجربه‌کاری کهباید از سوی مراجع عضو فدراسیون رعایت شود را تعیین می‌کند. در این استاندارد بهعلا‌وه توضیحاتی درباره چگونگی ارزیابی شرایط ورودی فراهم شده است . هدف ایناستاندارد ایجاد اطمینان در این زمینه است که دانشجویانی که امید دارند حسابدارحرفه‌ای شوند به چنان زمینه آموزشی دست یافته‌اند که به آنها امکان می‌دهدشانسمعقولی برای موفق شدن در مطالعات خود و امتحانات ورودی و گذراندن دورهتجربه‌کاری داشته باشند .این استاندارد در اکتبر 2003 منتشر شده و رعایت آن ازاول ژانویه 2005 الزامی بوده است.
استاندارد بین‌المللی آموزششماره 2محتوای برنامه‌های آموزش حسابداری حرفه‌ای
این استانداردمحتوای علمی برنامه‌های آموزش حسابداری حرفه‌ای را که داوطلبان باید بگذرانند تابه عنوان حسابدار حرفه‌ای شناخته شوند، شرح می‌دهد.هدف این استاندارد ایجاداطمینان در این زمینه است که داوطلبان عضویت در مراجع عضو فدراسیون، دانش حسابداریحرفه‌ای پیشرفته و کافی دارند تا بتوانند به عنوان حسابدار حرفه‌ای شایسته در محیطیکه هر روز بیش از پیش پیچیده می‌شود و تغییر می‌کند، کارکنند.آن بخش ازبرنامه‌های آموزش حسابداری حرفهای که به معلومات اولیه مربوط است در سه سرفصل اصلی زیر نشان داده شده است :الف- حسابداری، امورمالی، و معلومات مرتبط؛ ب -معلومات سازمانی و تجاری؛ و ج - معلومات فناوری اطلا‌عات.این استاندارد نیزدر اکتبر 2003 منتشر شده است و رعایت آن از اول ژانویه 2005 الزامی بودهاست.
استاندارد بین‌المللی آموزششماره 3مهارتهای حرفه‌ای
این استاندارد، ترکیبی از مهارتهای موردنیاز متقاضیان برای به دست آوردن صلا‌حیت18حسابدار حرفهای را مشخص می‌کند. ازهدفهای این استاندارد این است که نشان دهد چگونه آموزش عمومی که ممکن است از راههایگوناگون و مضامین مختلف به دست آید، می‌تواند در گسترش این مهارتها سهم داشتهباشد.هدف این استاندارد ایجاد اطمینان در این زمینه است که متقاضیان عضویت درمراجع عضو فدراسیون، صاحب ترکیب مناسبی از مهارتها (ذهنی، فنی، شخصی، میان فردی19 وسازمانی) برای اینکه به عنوان حسابدار حرفه‌ای کارکنند، هستند. این مهارتها بهحسابداران حرفه‌ای این توانایی را می‌بخشد که در مسیر شغلی خود به عنوان فردحرفه‌ای شایسته در محیطی نیازمند و با پیچیدگی روزافزون، ادای وظیفهکنند.مهارتهای مورد نیاز حسابداران حرفه‌ای در5 عنوان اصلی زیر گروهبندیمی‌شود:
1 )مهارتهای ذهنی،2 )مهارتهای فنی و کارکردی 3 ) مهارتهایشخصی
4 ) مهارتهای ارتباطی و میان فردی، و 5) مهارتهای سازمانی و مدیریتتجاری
این استاندارد به‌علا‌وه، مطالعات غیرمرتبط با امورتجاری را که در توسعهاین مهارتها دخالت دارد و ممکن است بخشی از آموزش عمومی باشد، مورد اشاره قرارمی‌دهد ولی آموزش حسابداری حرفه‌ای، نگرشها، اخلا‌قیات و ارزشهای حرفه‌ای، والزامات تجربه‌کاری را که در دیگر استانداردهای بین‌المللی آموزش مطرح شده، دربرنمی‌گیرد .این استاندارد نیز در اکتبر 2003 منتشر شده است و رعایت آن از اولژانویه 2005 الزامی بوده است.
استاندارد بین‌المللی آموزششماره 4
نگرشها، رفتار و ارزشهای حرفه‌ایاین استاندارد دربارهنگرشها، رفتار و ارزشهای حرفه‌ای بحث می‌کند که حسابداران حرفه‌ای باید در طول دورهآموزشی که منجربه کسب صلا‌حیت می‌شود، به دست آورندهدف این استاندارد ایجاداطمینان در این زمینه است که متقاضیان عضویت در یکی از مراجع عضو فدراسیون، صاحبنگرشها، رفتار و ارزشهای حرفه‌ای مناسب برای اینکه به عنوان حسابدار حرفه‌ایکارکنند، هستند .فدراسیون بین‌المللی حسابداران این دیدگاه را که حرفه حسابداریدر سراسر جهان در محیطهایی با فرهنگها و الزامات قانونی مختلف کار می‌کند، میپذیرد؛با وجود این،اقدام به فراهم ساختن «آیین اخلا‌قی برای حسابداران حرفه­ای»در سطح بین­المللیکرده است. نگرشها، رفتار و ارزشهای حرفه‌ای به طور مستقیم با رسالت فدراسیون برایتوسعه و ارتقای حرفه و توانمندسازی آن در ارائه خدمات کاملا‌ً با کیفیت بالا‌ درجهت منافع عمومی، ارتباط دارد.این استاندارد نیز در اکتبر 2003 منتشر شده است ورعایت آن از اول ژانویه 2005 الزامی بوده است.
استاندارد بین‌المللی آموزششماره 5
الزامات تجربه‌کاری
این استاندارد تجربه‌کاری را مشخصمی‌کند که مراجع عضو فدراسیون باید اعضای خود را برای کسب صلا‌حیت حسابدار حرفه‌ایملزم به کسب آن کنند.هدف این استاندارد ایجاد اطمینان در این زمینه است کهمتقاضیان کسب صلا‌حیت حسابدار حرفه‌ای، تجربه‌کاری قابل قبولی را در زمان احرازصلا‌حیت به دست آورده‌اند تا بتوانند به عنوان حسابدار حرفه‌ای شایسته کارکنند.پس از کسب صلا‌حیت ممکن است تجربه و دانش بیشتری لا‌زم باشد تا متقاضیانبتوانند در سطح حسابرس رسمی یا سایر اشکال تخصصی ارتقا پیدا کنند. در هر صورت، برایتوسعه و حفظ شایستگی حرفه‌ای یادگیری تمام عمر لا‌زم خواهد بود.این بیانیه نیزدر اکتبر 2003 منتشر شده است و رعایت آن از اول ژانویه 2005 الزامی بودهاست.
استاندارد بین‌المللی آموزششماره 6ارزیابی قابلیتها و شایستگی حرفه‌ای
این استاندارد الزاماتمربوط به ارزیابی نهایی قابلیتها و شایستگی حرفه‌ای متقاضیان پیش از کسب صلا‌حیت رابرمی‌شمرد.این استاندارد با موضوع ارزیابی قابلیتهای حرفه‌ای (یعنی دانشحرفهای، مهارتهای حرفه‌ای، و نگرشها، رفتار و ارزشهای حرفهای) که در طول برنامه‌هایآموزشی حرفه‌ای کسب شده است، سروکار دارد.در بیانیه «چارچوبی برای بیانیه‌هایبین‌المللی آموزش»، دانش حرفه‌ای، مهارتهای حرفه‌ای، و نگرشها، رفتار و ارزشهایحرفه‌ای به عنوان «قابلیتها» مورد اشاره قرار گرفته است. قابلیتها ویژگیهایی است کهافراد با برخورداری از آن امکان می‌یابند نقش خود را با شایستگی انجام دهند. صاحبقابلیتها بودن نشانه خوبی است که فرد توانایی دارد با شایستگی در محیط کار وظیفهخود را انجام دهد.شایستگیها، مهارتها و ارزشهای حرفه‌ای معینی ممکن است از طریقتجربه‌کاری به صورتی بهتر کسب و در محیط کار یا از طریق شبیه‌سازی محیط کار ارزیابیشود.این استاندارد نیز در اکتبر 2003 منتشر شده و رعایت آن از اول ژانویه 2005الزامی بوده است.
استاندارد بین‌المللی آموزششماره 7
توسعه حرفه‌ای مستمر25 (برنامه‌ای برای یادگیری تمام‌عمر و توسعه مستمرشایستگی حرفه‌ای
)این استاندارد موارد زیر را برای مراجع عضو تجویزمی‌کند ) :
الف- ترغیب ایجاد تعهد در میان حسابدار ان حرفه‌ای به یادگیری تمامعمر، ب - تسهیل دسترسی به منابع و فرصتهای توسعه حرفه‌ای مستمر برای اعضا، ج - ایجاد الگو برای اعضا به منظور توسعه و حفظ شایستگی حرفهای لازم در حمایت ازمنافع عمومی، ود - نظارت و به اجرا گذاشتن امر حفظ و توسعه مستمر شایستگی حرفه‌ای حسابداران حرفه­ای. ایناستاندارد مبتنی بر این اصل است که مسئولیت توسعه و حفظ شایستگی حرفهای لا‌زم برایعرضه خدمات با کیفیت بالا‌ به صاحبکاران، کارفرمایان و سایر ذینفعان به عهده شخص حسابدار حرفه ای است.این استاندارد در مه 2004 منتشر شده و رعایت آن از اولژانویه 2006 الزامی بوده است.


استاندارد بین­المللیآموزش شماره 8
شایستگی لا‌زم برای حسابرسان حرفه­ایایناستاندارد شایستگی لازم برای حسابرسان حرفه­ای،شامل کسانی را که در محیطها یا صنایع خاص کار می‌کنند برمی‌شمرد. برای مراجع عضوفدراسیون ضروری است رویه­هاو مقرراتی تنظیم کنند که به اعضا اجازه می دهد الزامات این استاندارد را پیش از آنکه نقش حسابرس حرفهای را برعهده بگیرند، برآورده سازند. مسئولیت ایجاد و ارزیابیشایستگی مورد نیاز، بهطور مشترک بردوش مراجع عضو فدراسیون، سازمانهای حسابرسی،مراجع تنظیم مقررات، و سایر اشخاص ثالث است .یک استاندارد خاص برای حسابرسانحرفهای از آن جهت لازم است که عملکرد شایسته در این زمینه مستلزم دانش تخصصی است. به­علا‌وه،اشخاص ثالث و عموم مردم به حسابرسی اطلا‌عات مالی تاریخی اتکا میکنند. ایناستاندارد مبتنی بر زمینه ای است که به وسیله استانداردهای بین­المللیآموزش شماره­های1 تا 7 برای حسابداران حرفه­ای ایجاد شده است.این استاندارد در ژوئیه 2006 منتشر شده و رعایت آن از تاریخ اولژوئیه 2008 برای تمام حسابرسان حرفه­ایالزامی و به­کارگیریزودرس آن نیز مجاز است.
رهنمودهای بین­المللیآموزش برای حسابداران حرفه­ای
رهنمودبین­المللیآموزش(IEG)برای حسابداران حرفهای به استقرار «رویه­هایمناسب» مورد پذیرش عموم در آموزش حسابداران حرفهای از طریق فراهم ساختن نظر مشورتییا رهنمود درباره چگونگی دستیابی به «رویه‌های مناسب» یا «بهترین رویه» حسابرسی،کمک می­کند. رهنمودهای بین­المللیآموزش برای حسابداران حرفهای ممکن است به­منظورتفسیر،تشریح به کمک مثال، روشن ساختن یا بسط موضوعهای مرتبط با استانداردهای بین­المللیآموزش برای حسابداران حرفهای به کار رود. در این کارکرد، رهنمودها به مراجع عضو کمکمی‌کنند تا به «رویه‌های مناسب»، به ترتیبی که در استانداردهای بین­المللیآموزش مشخص شده، دست پیدا کنند و آن را به کار گیرند. رهنمودها به‌علا‌وه ممکن استرویه­هاییرا پیشنهاد کنند که گستردهتر یا عمیقتر از رویه مشخص شده در استاندارد باشد، و یابهجای آن ممکن است روشها یارویه­هاینمونه را توضیح دهند؛ شامل آنهایی که به عنوان «بهترین رویه» جاری شناخته میشوند ومراجع عضو بخواهند آنها را اقتباس کنند. رهنمود بین المللی آموزش به طور معمول پساز مدتی به استاندارد بین المللی آموزش تغییر پیدا می­کند. در حال حاضر تنها رهنمود بین المللی آموزش شماره 11 به قوت خود باقیاست.
رهنمود بینالمللی آموزش شماره11
فناوری اطلا‌عات برای حسابداران حرفه‌ایهدف این رهنمود کمک بهمراجع عضو در آماده ساختن حسابداران حرفه­ایبرای کارکردن در محیط فناوری اطلا‌عات است. جامعه از حسابداران حرفهای انتظار داردکه نقش خود را با شایستگی انجام دهند. برای این مقصود، حسابداران حرفهای باید دراستفاده از فناوری اطلاعات و سیستمهای اطلاعاتی مبتنی بر کامپیوتر از خود شایستگینشان دهند. این رهنمود دانش و شایستگیهای لا‌زم در محیط فناوری اطلا‌عات را شرحمی‌دهد.این رهنمود نخستین بار در دسامبر سال 1995 منتشر شد و پس از آن در ژوئن1998و بهدنبال آن در دسامبر 2002 تجدیدنظر و در ژانویه 2003 منتشر شد. به تازگی درپانزدهم اوت 2006 نیز پیش‌نویس بیانیه رویه بین‌المللی آموزش شماره 221 با همینعنوان برای نظرخواهی انتشار یافته است.
مقاله‌های آموزشی بین‌المللیبرای حسابداران حرفه‌ای
مقاله­هایآموزشی بین‌المللی(IEP)از طریق توضیح دادن، بررسی کردن، تحلیل کردن،یابه اشکال دیگر مباحث و رویه­هایآموزشی را به صورتی انتقادی ارزیابی میکند. هدف این مقاله­هااین است که توجه کردن به مباحث و نظردادن پیرامون آنها را ترغیب کند تا موجب پیشرفتآنها شود. مقاله همچنین ممکن است توصیفی باشد، با این هدف که آگاهی را ارتقا، واطلا‌عات و دانش درباره مباحث آموزش و توسعه یا رویدادهای مربوط به حرفه حسابداریرا انتقال دهد.
مقاله آموزشی بین‌المللی شماره1
شناسایی موسسه‌های عرضه کننده خدمات آموزشی پیش از دریافتمدرک به وسیله مراجععضو فدراسیون این نشریه بر موسسه‌های داخلی عرضه کننده خدمات آموزشی کهمراجع عضو فدراسیون اعتبار آنها را برای ارائه خدمات آموزشی پیش از دریافت مدرک بهرسمیت می‌شناسند، تاکید دارد؛ از قبیل دانشگاهها یا موسسه‌های آموزشی که دوره‌ها یابرنامه‌های آموزش حسابداری ارائه می‌کنند یا سازمانهای خصوصی که به دانشجویان آیندهیا ثبت نام شده مراجع عضو فدراسیون، خدمات راهنمایی تحصیلی یا آماده سازی برای امتحان عرضه می‌کنند. این مقاله مراجع عضو فدراسیون را تشویق می‌کند که باموسسه‌های عرضه کننده خدمات آموزشی همکاری مشترک داشته باشند تا به هدف مشترک بهبود مستمر در آموزش حسابداری دست پیدا کنند این مقاله در دسامبر سال 2002 منتشر شدهاست.
مقاله آموزشی بین‌المللی شماره 2
به سوی حسابداران حرفه‌ای شایسته این مقاله پیشنهاد می‌کند که یکیاز هدفهای نگرش مبتنی بر شایستگی باید این باشد که برنامه‌های آموزشی را به صورتیفشردهتر با نیازهای محیط کار پیوند دهد. مراجع حرفه‌ای، از طریق تجزیه و تحلیلنقشهای حاضر در محیط کار می‌توانند برای تعیین دانش و دیگر تواناییهایی که اساس آننقشها را تشکیل می‌دهد، مسیر پشت سر را مرور کنند. به این ترتیب، نگرشی مبتنی برشایستگی می‌تواند سیستمهای آموزشی و پرورشی را از دانش و تواناییهای مربوط و موردنظر مطلع سازد. برنامه‌های آموزشی را می‌توان از طریق بررسی منظم نیازهای محیط کارو سپس تعیین تغییرات مورد نیاز برای پاسخگویی به نیازهای جدید، بهنگام ساخت و درنتیجه، اطمینان پیدا کرد که دانش و دیگر تواناییهای مندرج در برنامه نامربوطنباشد.این مقاله در آوریل سال 2003 منتشر شده است.
مقاله آموزشی بین‌المللی شماره3
روشهای ارزیابیاستاندارد آموزش بین‌المللی شماره 6 با عنوان« ارزیابیقابلیتهاو شایستگی حرفه‌ای»، الزامات ارزیابی نهایی شایستگی و قابلیتهایحرفه‌ای متقاضی را پیش از کسب صلا‌حیت مشخص می‌کند. استاندارد یادشده به ویژه،ارزیابی قابلیتهای حرفه‌ای کسب شده در طول برنامه‌های آموزشی حرفه‌ای را مورد توجهقرار می‌دهد.افزون بر قابلیتهای یادشده (یعنی ویژگیهایی که فرد باید داشته باشدتا بتواند نقش خود را به صورتی شایسته ایفا کند) حسابدارانی که به تازگی صلا‌حیتخود را کسب کرده‌اند نیز باید برای استفاده درست از آن قابلیتها از خود شایستگینشان دهند. این شایستگیها را می‌توان به صورتیآسانتر، از طریق تجربه‌کاری به دستآورد، همانگونه که در استاندارد بین‌المللی آموزش شماره 5 با عنوان « الزاماتتجربه‌کاری» به موضوع پرداخته شده است؛ کسب این شایستگیها را می‌توان در محیط کاریا از طریق شبیه سازی محیط کار ارزیابی کرد.هدف این مقاله کمک به مراجع عضوفدراسیون است تا به صورتی اثربخش مسئولیتهای خود را برای اطمینان یافتن ازبه‌کارگیری ضوابط مناسب ارزیابی و نیز اینکه متقاضیان پذیرفته شده برای عضویت ازصلا‌حیت مناسبی برخوردارند، ادا کننداین مقاله مفاهیم اساسی ارزیابی را مطرح ،فهرست خلا‌صه‌ای از ارزش و اعتبار شیوه‌های ارزیابی را ارائه می‌کند و سپس با زبانیغیر دستوری، مناسبترین شیوه‌های ارزیابی برای آزمون شایستگیها و قابلیتهای مختلف رابه صورت نظری و تجربی، طرح می‌کند.این مقاله در دسامبر 2004 منتشر شدهاست.

پیش نویس استانداردها ورهنمودهای بین‌المللی آموزش
به عنوان بخشی از فرایند مناسب برای انتشاراستانداردهای بین­المللیآموزش پیشنهادی، و رهنمودهای بینالمللی آموزش پیشنهادی به منظور اظهارنظر همگانی،فدراسیون بینالمللی حسابداران در ابتدا اقدام به انتشار پیشنویسمی‌کند.هرپیشنویس با یک یادداشت توضیحی همراه است که هدفها و پیشنهادهای اصلیمندرج در پیشنویس استاندارد یا رهنمود را نمایان می‌کند. یادداشت توضیحی به علا‌وهممکن است اظهارنظر کنندگان را به سمت جنبه‌هایی از استاندارد یا رهنمود پیشنهادی کهنیاز به بازخورد شخصی دارد هدایت کند .
بیانیه پیشنهادی رویه بین‌المللیآموزش شماره20 راههای توسعه و حفظ نگرشها، رفتار و ارزشهای حرفه‌ای
درسال 2004 هیئت استانداردهای بین‌المللی آموزش حسابداری پروژه پژوهشی مهمی درزمینه آموزش رفتار را تصویب و به اجرا گذاشت. گروه پژوهش وظیفه داشت رهنمودی برایمراجع عضو فدراسیون و موسسه‌های آموزش حسابداری تهیه و آنان را ترغیب کند از راههایگسترده برای توسعه رفتار و ارزشها در برنامه‌های آموزشی و پرورشی تهیه شده برایحسابداران حرفه‌ای استفاده کنند. این بیانیه رویه پیشنهادی از گزارش پژوهش یادشدهاستخراج شده است.استاندارد بین‌المللی آموزش شماره 4 )4(IESبا عنوان ( نگرشها، رفتار و ارزشهای حرفه‌ای) از مراجع عضو فدراسیون می‌خواهد بخشی ازبرنامه آموزش پیش از کسب صلا‌حیت حسابداران حرفه‌ای را به توسعه نگرشها، رفتار وارزشهای حرفه‌ای اختصاص دهند. هدف این بیانیه رویه پیشنهادی ارائه رهنمود به مراجععضو فدراسیون درباره چگونگی دستیابی به رویه مناسب در توسعه نگرشها، رفتار وارزشهای حرفه‌ای در ارتباط با استاندارد بین‌المللی آموزش شماره 4 است.اینپیشنویس در سپتامبر 2006 منتشر شده و فرصت اظهارنظر درباره آن تا 15 دسامبر 2006است.بیانیه پیشنهادی رویه بین‌المللی آموزش شماره 221: فناوری اطلا‌عات برایحسابداران حرفه‌ایبیانیه رویه پیشنهادی شماره 221 پیش از این به عنوان رهنمودبین‌المللی آموزش شماره 11 در دسامبر 1995 منتشر و در ژوئن 1998 و سپس در دسامبر 2002 بازنگری شده بود. هدف این سند کمک کردن به مراجع عضو فدراسیون است تاحسابداران حرفه‌ای را برای بهکارگیری فناوری اطلا‌عات( IT ) و کار در محیط فناوریاطلا‌عات آماده کند. این بیانیه دانش و شایستگیهای مورد نیاز در این رابطه را نیزتشریح می‌کند.
گوزلیم عکسین دوشوب پیماندن پیمانیه

گوندریب عشقین منی میخاندن میخانیه

گئتمیشم میخانیه من دردیمه درمان اولام

دردیمی بیر بیر دیم من ساغر و پیمانیه

دردیمه درمان شراب اولدو حبیبیم ساقی لر

گوندریب عشقیم منی گور هانسی داروخانیه


[عکس: images?q=tbn:ANd9GcTiJ4evUTSiPaWN4c5Iczp...VY2wXNRMnQ]
30-02-1390 10:37 ق.ظ
 


موضوعات مشابه ...
موضوع: نویسنده پاسخ: بازدید: آخرین ارسال
  دانلود مقاله انگلیسی پژوهش های مرتبط به حسابداری مدیریت کیفی Friga 0 455 10-11-1391 10:37 ب.ظ
آخرین ارسال: Friga
  دانلود مقاله انگلیسی محرک ها و موانع مربوط به تحول حسابداری مدیریت Friga 0 412 10-11-1391 10:35 ب.ظ
آخرین ارسال: Friga
  دانلود مقاله انگلیسی تاثیر سرمایه گذاری فناوری اطلاعات بر روی بازدهی شرکت حسابداری Friga 0 525 10-11-1391 10:34 ب.ظ
آخرین ارسال: Friga
  دانلود مقاله انگلیسی قوانین حسابداری مرتبط به بازده کار Friga 0 351 10-11-1391 10:33 ب.ظ
آخرین ارسال: Friga
  دانلود مقاله انگلیسی عوامل و اصول حسابداری در اختیار خرید سهام Friga 0 459 10-11-1391 10:31 ب.ظ
آخرین ارسال: Friga

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان